Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dane adresowe:

Urząd Gminy Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka

Telefon: 18/26-345-95; e-mail: gmina@lipnicawielka.pl

Urząd Gminy Lipnica Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.turysci.lipnicawielka.pl oraz podstron tej strony.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów i/lub załączników, plików w formacie pdf, nie są dostępne cyfrowo w całości:

 1. Część z nich została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są one niezbędne do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Lipnica Wielka lub przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

 2. Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; Dokumenty, zdjęcia oraz filmy niespełniające wymogów dostępności, niezbędne do realizacji bieżących zadań, będą sukcesywnie zmieniane. Urząd Gminy czyni wszelkie starania w celu zapewnienia również alternatywnego sposobu dostępu.

Wyłączenia

Publikowana mapa z lokalizacją Urzędu Gminy nie jest dostępna: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona WWW posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową (wysoko kontrast, negatywny kontrast);

 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

 3. tekst w zapisie czcionką czytelną;

 4. wyróżnienie linków (odnośników).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka pełni oraz za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada p. Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka, adres poczty elektronicznej: sekretarz@lipnicawielka.pl tel. 182634595.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja: Budynek Urzędu Gminy położony w centrum wsi. Dojazd do urzędu możliwy jest środkami komunikacji publicznej – przystanki autobusowe zlokalizowane są w odległości do 30 metrów od obiektu Urzędu Gminy. Dojazd możliwy jest także samochodem osobowym. Przy budynku Urzędu Gminy przygotowany został bezpłatny parking wspólny dla klientów Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, z wyrysowanymi miejscami parkingowymi, w tym dwa miejsca zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te oznakowane są piktogramami.

Dojazd osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi wejściowych Urzędu odbywa się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (pochylnią) – od strony drogi powiatowej.

Punkt obsługi Klienta/Kasa Urzędu. Klienci urzędu obsługiwani są przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, w pokojach urzędu. W kasie Urzędu Gminy można uzyskać informację w sprawie pomocy i obsługi osoby ze specjalnymi potrzebami.

Budynek Urzędu Gminy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie brak dalszego dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy, platformy wyjazdowej lub wyciągu schodowego.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące: brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu. W siedzibie Urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby niewidome i słabowidzące: w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Pies asystujący. Pies przewodnik. Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest możliwość przebywania z psem asystującym lub psem przewodnikiem na terenie siedziby Urzędu.

Informacje dodatkowe

Trwają prace nad przeniesieniem Urzędu Gminy do nowej lokalizacji.